Σήμερα θα Μάθουμε: Συνδυασμοί πλήκτρων Για τα Windows !

Συνδυασμοί πλήκτρων συστήματος Windows

F1: Βοήθεια
CTRL + ESC: Άνοιγμα μενού Έναρξης
ALT + TAB: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών προγραμμάτων

ALT + F4: Κλείσιμο προγράμματος
SHIFT + DELETE: Μόνιμη διαγραφή στοιχείου
Λογότυπο των Windows + L: Κλείδωμα υπολογιστή (χωρίς τη χρήση του CTRL + ALT + DELETE)


Συνδυασμοί πλήκτρων προγράμματος Windows

CTRL + C: Αντιγραφή
CTRL + X: Αποκοπή
CTRL + V: Επικόλληση
CTRL + Z: Αναίρεση
CTRL + B: Έντονη γραφή
CTRL + U: Υπογράμμιση
CTRL + I: Πλάγια γραφή

Κλικ ποντικιού/συνδυασμοί πλήκτρων.


SHIFT + δεξιό κλικ: Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης με εναλλακτικές εντολές
SHIFT + διπλό κλικ: Εκτέλεση της άλλης προεπιλεγμένης εντολής (το δεύτερο στοιχείο του μενού)
ALT + διπλό κλικ: Εμφανίζει ιδιότητες
SHIFT + DELETE: Άμεση διαγραφή στοιχείου χωρίς να τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης
Γενικές εντολές πληκτρολογίου

F1: Έναρξη της Βοήθειας Windows
F10: Ενεργοποίηση των επιλογών της γραμμής μενού
SHIFT + F10: Άνοιγμα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο αντικείμενο (ισοδυναμεί με δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο

CTRL + ESC: Ανοίγει το μενού Έναρξη (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε ένα στοιχείο)
CTRL + ESC ή ESC: Επιλέγει το κουμπί Έναρξη (πιέστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε τη γραμμή εργασιών ή πιέστε SHIFT + F10 για ένα μενού περιβάλλοντος)

CTRL + SHIFT + ESC: Ανοίγει τη Διαχείριση εργασιών των Windows
ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ: Ανοίγει ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας
ALT + TAB: Μετάβαση σε άλλο ενεργό πρόγραμμα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο TAB για να προβάλλετε το παράθυρο εναλλαγής εργασιών)

SHIFT: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε ένα CD-ROM, για να παρακάμψετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης

ALT + SPACE: Εμφανίζει το μενού συστήματος του βασικού παράθυρου (από το μενού του συστήματος και μπορείτε να κάνετε επαναφορά, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους, ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση ή κλείσιμο του παραθύρου)

ALT +- (ALT + ενωτικό): Εμφανίζει το μενού συστήματος του θυγατρικού παραθύρου διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI) (από το μενού συστήματος του θυγατρικού παραθύρου MDI, μπορείτε να κάνετε επαναφορά, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους, ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση ή κλείσιμο του θυγατρικού παραθύρου)

CTRL + TAB: Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο θυγατρικού προγράμματος διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)

ALT +υπογραμμισμένο γράμμα στο μενού: ανοίγει το μενού
ALT + F4: Κλείνει το τρέχον παράθυρο
CTRL + F4: Κλείνει το τρέχον παράθυρο διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)
ALT + F6: Εναλλαγή πολλαπλών παραθύρων στο ίδιο πρόγραμμα (για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση στο Σημειωματάριο, ο συνδυασμός ALT + F6 εναλλάσσει το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και το βασικό παράθυρο Σημειωματάριου)


Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο:
F2: Μετονομασία αντικειμένου
F3: Εύρεση όλων των αρχείων
CTRL + X: Αποκοπή

CTRL + C: Αντιγραφή
CTRL + V: Επικόλληση
SHIFT + DELETE: Άμεση διαγραφή επιλογής, χωρίς μετακίνηση του στοιχείου στον Κάδο ανακύκλωσης

ALT + ENTER: Ανοίξτε τις ιδιότητες για το επιλεγμένο αντικείμενο
Για να αντιγράψετε ένα αρχείο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ σύρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT ενώ σύρετε ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας ή σε ένα φάκελο.
Γενικός έλεγχος φακέλου/συντόμευσης

F4: Επιλέγει το πλαίσιο Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο και μετακίνηση προς τα κάτω τις καταχωρήσεις του πλαισίου (Εάν η γραμμή εργαλείων είναι ενεργή στην Εξερεύνηση των Windows)
F5: Ανανεώνει το τρέχον παράθυρο.


CTRL + Z: Αναίρεση της τελευταίας εντολής
CTRL + A: Επιλογή όλων των στοιχείων στο τρέχον παράθυρο
BACKSPACE: Μετάβαση στο γονικό φάκελο
SHIFT + κλικ + κουμπί Κλείσιμο: Για φακέλους, κλείσιμο του τρέχοντα φακέλου και όλων των γονικών φακέλων

Στοιχείο ελέγχου δενδρικής δομής της Εξερεύνησης των Windows

Αριθμητικό πληκτρολόγιο *: αναπτύσσει όλα τα στοιχεία της τρέχουσας επιλογής
Αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου +: ανάπτυξη της τρέχουσας επιλογής
Αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου -: Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ: Επεκτείνει την τρέχουσα επιλογή, εάν δεν έχει αναπτυχθεί, αλλιώς πηγαίνει στο πρώτο θυγατρικό στοιχείο

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ: Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής αν είναι αναπτυγμένη, διαφορετικά μεταβαίνει στο γονικό στοιχείο
Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου

CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: Μετακίνηση στις καρτέλες ιδιοτήτων
Συντομεύσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες


Πατήστε το πλήκτρο SHIFT πέντε φορές: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα Ασύγχρονα πλήκτρα
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο SHIFT για οκτώ δευτερόλεπτα: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το FilterKeys

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο NUM LOCK για πέντε δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής

Αριστερό ALT + αριστερό SHIFT + NUM LOCK: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα Πλήκτρα ποντικιού

Αριστερό ALT + αριστερό SHIFT + PRINT SCREEN: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Έντονων αντιθέσεων

Πλήκτρα πληκτρολογίου Microsoft Natural Keyboard

Windows Logo: Το μενού Έναρξη

Λογότυπο των Windows + R: Πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση
Πλήκτρο λογοτύπου των Windows + M: Ελαχιστοποίηση όλων
Λογότυπο SHIFT + Windows + M: Αναίρεση ελαχιστοποίησης όλων
Λογότυπο των Windows + F1: Βοήθεια

Λογότυπο των Windows + Ε: Εξερεύνηση των Windows
Πλήκτρο λογοτύπου των Windows + F: Εύρεση αρχείων ή φακέλων
Λογότυπο των Windows + D: Ελαχιστοποίηση όλων των ανοιχτών παράθυρων και εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας

Λογότυπο CTRL + Windows + F: Εύρεση υπολογιστή

Λογότυπο CTRL + Windows + TAB: Μετακίνηση της εστίασης από τηνΈναρξη, στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση", στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος (χρησιμοποιήστε το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για να μετακινήσετε την εστίαση σε στοιχεία στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση" και στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος)

Λογότυπο των Windows + TAB: Κυκλικό πέρασμα κουμπιών γραμμής εργασιών
Λογότυπο των Windows + Break: Παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος

Πλήκτρο εφαρμογής: εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο
Πληκτρολόγιο Microsoft Natural Keyboard με εγκατεστημένο λογισμικό IntelliType

Λογότυπο των Windows + L: Αποσυνδεθείτε από τα Windows
Λογότυπο των Windows + P: Εκκίνηση Διαχείρισης εκτυπώσεων
Λογότυπο των Windows + C: Ανοίγει τον πίνακα ελέγχου
Λογότυπο των Windows + V: Εκκίνηση του Προχείρου
Λογότυπο των Windows + K: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληκτρολογίου
Λογότυπο των Windows + I: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ποντικιού
Λογότυπο των Windows + A: Εκκινούνται οι Επιλογές προσβασιμότητας (εάν είναι εγκατεστημένες)
Λογότυπο των Windows + SPACEBAR: Εμφανίζει τη λίστα των πλήκτρων συντόμευσης του Microsoft IntelliType

Λογότυπο των Windows + S: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το CAPS LOCK
Εντολές πληκτρολογίου παραθύρου διαλόγου

Tab: Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου του παραθύρου διαλόγου
SHIFT + TAB: Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου του παραθύρου διαλόγου
Πλήκτρο SPACE: Εάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι κουμπί, κάνει κλικ στο κουμπί.

ENTER: Ισοδυναμεί με κλικ στο επιλεγμένο κουμπί (το κουμπί με το περίγραμμα)
ESC: Ισοδυναμεί με κλικ στο κουμπί Άκυρο

ALT +υπογραμμισμένο γράμμα σε στοιχείο του παραθύρου διαλόγου: μετακίνηση στο αντίστοιχο στοιχείο


Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/thetechgr/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/allaboutcomputerstv/
http://allaboutcomputerstv.blogspot.gr/
http://www.thetech.gr/
http://linegadgets.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια